4,6-Dimethoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidine

4,6-Dimethoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidine