4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine

4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine