4,6-Dichloro-2-methylthio-5-phenylpyrimidine

4,6-Dichloro-2-methylthio-5-phenylpyrimidine