4,6-Dichloro-2-methyl-5-nitropyrimidine

4,6-Dichloro-2-methyl-5-nitropyrimidine