4,6-Bis(chloromethyl)-m-xylene

4,6-Bis(chloromethyl)-m-xylene