4,4'-Thiobisbenzenethiol

4,4'-Thiobisbenzenethiol