4,4'-Methylenebis(2-ethyl-6-methylaniline)

4,4'-Methylenebis(2-ethyl-6-methylaniline)