4,4'-Dimethoxybenzhydrol

4,4'-Dimethoxybenzhydrol