4,4'-Bis(methoxymethyl)-1,1'-biphenyl

4,4'-Bis(methoxymethyl)-1,1'-biphenyl