4,4-Dimethyl-2-phenyl-2-oxazoline

4,4-Dimethyl-2-phenyl-2-oxazoline