4'-(4-Methoxyphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine

4'-(4-Methoxyphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine