4'-Nitro-p-toluenesulfonanilide

4'-Nitro-p-toluenesulfonanilide