4'-Chloro-4-dimethylaminoazobenzene

4'-Chloro-4-dimethylaminoazobenzene