1-(4-Butoxyphenyl)ethanone

1-(4-Butoxyphenyl)ethanone