4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone

4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone