Benzenamine, 4-methoxy-N-(2-pyridinylmethylene)-

Benzenamine, 4-methoxy-N-(2-pyridinylmethylene)-