Benzenamine, N-(2-pyridinylmethylene)-

Benzenamine, N-(2-pyridinylmethylene)-