2-[(4-nitrophenyl)methylsulfanyl]-1,3-benzothiazole

2-[(4-nitrophenyl)methylsulfanyl]-1,3-benzothiazole