3-benzylsulfanyl-4-phenyl-1,2,4-triazole

3-benzylsulfanyl-4-phenyl-1,2,4-triazole