6-amino-4-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-(4-fluorophenyl)-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carbonitrile

6-amino-4-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-(4-fluorophenyl)-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carbonitrile