2-hydroxy-N-(4-methoxyphenyl)-5-nitrobenzamide

2-hydroxy-N-(4-methoxyphenyl)-5-nitrobenzamide