5-ETHYL-3-[(2-METHOXYETHYL)METHYLAMINO]-6-METHYL-4-(3-METHYLBENZYL)PYRIDIN-2(1H)-ONE

5-ETHYL-3-[(2-METHOXYETHYL)METHYLAMINO]-6-METHYL-4-(3-METHYLBENZYL)PYRIDIN-2(1H)-ONE