2,3,5-trithiahexane-5,5-dioxide

2,3,5-trithiahexane-5,5-dioxide