4-[4-(Dimethylamino)phenoxy]phenol

4-[4-(Dimethylamino)phenoxy]phenol