5-Methyl-3-(5-methyl-4-nitroso-2-propyl-2H-pyrazol-3-yl)-isoxazole

5-Methyl-3-(5-methyl-4-nitroso-2-propyl-2H-pyrazol-3-yl)-isoxazole