4-(p-Bromophenyl)-4'-chlorobenzophenone

4-(p-Bromophenyl)-4'-chlorobenzophenone