N-(2,6-Dimethylphenyl)-4-nitrobenzamide

N-(2,6-Dimethylphenyl)-4-nitrobenzamide