2-keto-4-methylthiobutyric acid

2-keto-4-methylthiobutyric acid