2-[1-METHYLHEXYL]-4,6-DINITROPHENOL

2-[1-METHYLHEXYL]-4,6-DINITROPHENOL