9H-Purine, 9-(phenylmethyl)-6-(2-thienyl)-

9H-Purine, 9-(phenylmethyl)-6-(2-thienyl)-