7-bromo-2-phenyl-chromen-4-one

7-bromo-2-phenyl-chromen-4-one