2-[4-chloro-2-(phenylcarbonyl)phenoxy]-N-phenylacetamide

2-[4-chloro-2-(phenylcarbonyl)phenoxy]-N-phenylacetamide