2,4-dinitro-N-(4-octoxyphenyl)aniline

2,4-dinitro-N-(4-octoxyphenyl)aniline