4-Methyl-2-aminobenzothiazole hydrochloride

4-Methyl-2-aminobenzothiazole hydrochloride