5,6,7,8-tetramethoxy-2-(4-methoxyphenyl)chroman-4-one

5,6,7,8-tetramethoxy-2-(4-methoxyphenyl)chroman-4-one