2-(4-methoxyphenyl)-N-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]ethanamine

2-(4-methoxyphenyl)-N-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]ethanamine