2-Phenyl-benzothiazol-6-ylamine

2-Phenyl-benzothiazol-6-ylamine