3-(4-methoxyphenyl)isoxazol-5(4H)-one

3-(4-methoxyphenyl)isoxazol-5(4H)-one