2-(diethylamino)ethyl naphthalene-1-carboxylate

2-(diethylamino)ethyl naphthalene-1-carboxylate