Benzenamine, 4,4'-methylenebis[2-methoxy-

Benzenamine, 4,4'-methylenebis[2-methoxy-