2-Oxazolidinone, 3-(4-chlorophenyl)-

2-Oxazolidinone, 3-(4-chlorophenyl)-