Ethylenediamine hydrochloride

Ethylenediamine hydrochloride