N-(2-hydroxy-2-phenylethyl)benzamide

N-(2-hydroxy-2-phenylethyl)benzamide