[Ethoxy(phenyl)methyl]benzene

[Ethoxy(phenyl)methyl]benzene