6-[2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)ethyl]pteridine-2,4-diamine

6-[2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)ethyl]pteridine-2,4-diamine