1H-indol-2-yl-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]methanone

1H-indol-2-yl-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]methanone