2-amino-4-(4-methoxyphenyl)-5-oxo-1-phenyl-1,4,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carbonitrile

2-amino-4-(4-methoxyphenyl)-5-oxo-1-phenyl-1,4,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carbonitrile