N-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N-ethyl-2-phenyl-4-quinolinamine

N-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N-ethyl-2-phenyl-4-quinolinamine