1-(2-amino-3-hydroxyphenyl)ethanone

1-(2-amino-3-hydroxyphenyl)ethanone