6-{4-[HYDROXY-(4-NITRO-PHENOXY)-PHOSPHORYL]-BUTYRYLAMINO}-HEXANOIC ACID

6-{4-[HYDROXY-(4-NITRO-PHENOXY)-PHOSPHORYL]-BUTYRYLAMINO}-HEXANOIC ACID